ორშაბათი-პარასკევი 10:00 - 19:00, შაბათს 10:30 - 16:00 შესვენება 14:00-15:00
წესები და პირობები

წესები და პირობები

 შპს “STARLING TRANSPORT COMPANY", შემდგომში ექსპედიტორი კომპანია, ვებ-გვერდიwww.starling.ge ელ.ფოსტა:starlingtransportcompany@gmail.com,  ტელ: +995 032 242 49 08 :მისამართი: თბილისი, ორთაჭალაგულიას 5 ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს“STARLING TRANSPORT COMPANY"ის გადაზიდვისსერვისით და მინიჭებული აქვსმომხმარებლის პერსონალური ოთახისნომერი, რომელიც დაფიქსირებული იქნებასაერთო კომერციულ ინვოისში და “STARLING TRANSPORT COMPANY” მონაცემთა ბაზაში, დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებასშემდეგზე

                                                1 ხელშეკრულების  საგანი :

1.1  ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენსექსპედიტორის საწყობებიდან, რომლებიცმდებარეობს . სტამბოლი (თურქეთი), . გუანჯოუ (ჩინეთი) . ათენი (საბერძნეთი) და. თბილისში (საქართველო), მომხმარებლისმიერ ჩაბარებული და ექსპედიტორის მიერმიღებული . თბილისში  საექსპედიციოგადაზიდვის მომსახურების გაწევა, რომელსაც ექსპედიტორი უზრუნველყოფსთავისი სახელით და შემკვეთის ხარჯზე.

.თბილისში არსებული “STARLING TRANSPORT COMPANY" ფილიალები:

 ორთაჭალა-გულიას  5      ტელ+995 032 242 49 08   

 საბურთალო,ბერბუკის 3 ტელ+995 032 242 49 08

  გლდანი,ხიზანიშვილის 30      ტელ: +995 032 242 49 08

. სტამბულში არსებული “STARLING TRANSPORT COMPANY"-ის მისამართი:    İskenderpaşa mahalesi Horhor cad no 34BK Faith, İskenderpaşa mah, Istanbul 34080.      TEL: +9  05416633167

 . ათენში არსებული“STARLING TRANSPORT COMPANY"-ის მისამართი:  Zinonos Athens omonia zinonos 29/31 Athina 10431 Greece  TEL: +306992644777             

 .გუანჯოუში არსებული“STARLING TRANSPORT COMPANY"-ის მისამართი.       

广东省,广州市,花都区,九一街道 - 花都区花东镇九一村米坳大街 39 25 10032 仓库             TEL:+(86) 17727610032

1.2  “STARLING TRANSPORT COMPANY"ისვებ-გვერდზე www.starling.ge რეგისტრაციანებაყოფლობითია, ხოლო მომსახურებისპირობები საჯაროა. მომსახურებითსარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელიგაეცნო და   დაეთანხმა წინამდებარეხელშეკრულების  პირობებს.

 

2.1 ტრანსპორტირების ღირებულებაგამოითვლება ამანათების რეალური/მოცულობითი წონიდანგამომდინარე.თურქეთიდან ამანათბისტრანსპორტირების ღირებულება შეადგენს1კგ 2,50$ (წონა გამოითვლება რეალურიწონით დამრგვალების გარეშე,მინიმალურიწონა 100გრ,ერთი სელერისგან შეძენილი10კგ მეტი ამანათის ტრანსპორტირებაშეადგენს 1კგ 1$).    საბერძნეთდანამანათბის ტრანსპორტირება შეადგენს 1კგ   3€ (რეალური წონით, დამრგვალების გარეშე, მინიმალური წონა 100გრ).    ჩინეთიდან,ამანათების ტრანსპორტირებაგამოითვლება რეალური/მოცულობითიწონიდან გამომდინარე.      1კგ  ამანათისტრანსპორტირება 9,50$, ასევე ჩინეთიდანChina express _ით სარგებლობისშემთხვევაში 1კგ ამანთისტრანსპორტირების ღირებულება შეადგენს10,50$.     თანხის გადახდა ხდება გადახდისდღისთვის არსებული საქართველოს ბანკისკურსით,დოლარის და ეუროს შესყიდვისკურსით ლარში.   

   2.2 კომპანია იტოვებს უფლებას, არასტანდარტული ზომის ( თუ რომელიმეპარამეტრი 51სმ ან მეტია) გაბარიტულიტვირთის შემთხვევაში ტრანსპორტირებისსაფასური გამოითვალოს მოცულობითიწონის მიხედვით.                                 

 2.3 ტრანსპორტირების ინვოისიმომხმარებელს ეგზავნება ამანათისსაქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ.                   

 2.4 ტრანსპორტირების მომსახურებისსაფასურის გადახდა ხორციელდებაკომპანიის ვებ-გვერდიდან საკრედიტობარათების და საბანკო გადარიცხვის(ინტერნეტ ბანკის) გამოყენებით.                                                                                       

2.5 ჩინეთიდან გამოგზავნილი ამანათებისწონის ღირებულება გამოითვლება რეალურიდა მოცულობითი წონის გათვალისწინებით.                                                                                                                  ~

 2.6  ამანათის წონის დამრგვალება ხდება100 (ასი) გრამის სიზუსტით.                                                                                         

  2.7  მომხმარებელი ვალდებულია ტვირთისშესაბამის ოფისში ჩასვლიდან 30(ოცდაათი) დღის ვადაში გადაიხადოსტრანსპორტირების საფასური, წინააღმდეგშემთხვევაში ინვოისზე დაირიცხებაშენახვის ყოველდღიური საკომისიო 1 (ერთი) ლარის ოდენობით.         

                                                                  3 მომხმარებელი  ვალდებულია:   

     3.1  სრულად მიაწოდოს  ექსპედიტორსინფორმაცია გასაგზავნი ტვირთის შესახებ(ტვირთის კატეგორია), ასევე, ტვირთისშესაბამის ოფისში ჩაბარებისას მიუთითოსდეტალური ინფორმაცია ტვირთის მიმღებისშესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ოთახისნომერი), აგრეთვე მისცეს მითითებები, რომლებიც აუცილებელია გადაზიდვისდოკუმენტების გასაფორმებლად, მიაწოდოსაუცილებელი ცნობები საბაჟო და სხვამოქმედებათა შესასრულებლად.         

   3.2 მომხმარებელი ვალდებულია“STARLING TRANSPORT COMPANY" ვებ-გვერდზემიუთითოს ამანათის გზავნილის ნომერი(.. თრექინგ კოდი) და დაადეკლარიროსპროდუქცია წინასწარ, რაც გულისხმობსნივთის ღირებულების, ონლაინ მაღაზიის, გამგზავნი ქვეყნის და პროდუქციისკატეგორიის მითითებას.

 3.3 საფრთხის შემცველი ტვირთისარსებობისას შემკვეთმა უნდაგააფრთხილოს ექსპედიტორი საფრთხისზუსტი სახეობის შესახებ და აუცილებლობისშემთხვევაში, მიუთითოს მას უსაფრთხოებისზომებზე.
3.4
ტვირთი, რომლის საფრთხეშემცველობისშესახებ არ იცოდა ექსპედიტორმა, შეიძლებანებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილასგადმოიტვირთოს, განადგურდეს ანგაუვნებელდეს ზიანის ანაზღაურებისმოვალეობის დაუკისრებლად.               

3.5 შემკვეთი ვალდებულია, თუ ამასმოითხოვს ტვირთის სახეობა, შეფუთოს იგიგადაზიდვის მოთხოვნების შესაბამისად.
3.6 “STARLING TRANSPORT COMPANY"-
არუზრუნველყოფს დამატებით შეფუთვას. მსხვრევადი ტვირთის შემთხვევაში, გამგზავნი თავად ფუთავს ამანათს დაპასუხისმგებლობასაც თავად იღებს მისდაცულობა                                       

 3.7“STARLING TRANSPORT COMPANY"-იტოვებს უფლებას გახსნას ნებისმიერიამანათი, იმისათვის, რომ შემოწმდესშიგთავსი, უსაფრთხოების ზომებიდანგამომდინარე.                                                                                                                   

3.8 მომხმარებელი ვალდებულია ამანათისშესაბამის ოფისში მიღებისას გადაამოწმოსამანათის შიგთავსი. ოფისიდან გასვლისშემდეგ პროდუქციის დაზიანების შესახებპრეტენზიები აღარ განიხილება და“STARLING TRANSPORT COMPANY" არიღებს პასუხისმგებლობას ამანათშიარსებული პროდუქციის შესაძლოდაზიანებაზე ან დანაკლისზე.

 თბილისის მასშტაბით საკურიერომომსახურების   ტარიფებია:    ონვეისტარიფები:1კგ 5,5კგ 6,10კგ 10,20კგ15,30კგ 20,50კგ 29.   

ონვეის ტარიფები რეგიონებში

1 კგ 6,  5კგ 8 , 10კგ 10, 15კგ 17,20კგ21, 30კგ 30 , 50კგ 40, 100კგ 80

 4.4  საკურიერო მომსახურებისგააქტიურების შემდეგ მისამართისა დატელეფონის ნომრის ცვლილებაშეუძლებელია

 4.5  საკურიერო მომსახურება ხორციელდებამომხმარებლის მიერ საკურიერომომსახურების გააქტიურებისას მითითებულმისამართზე და მხოლოდ ერთხელ.
 4.6
   ვებ-გვერდიდან მიმღების მისამართისშეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ საკურიერომომსახურების გააქტიურებამდე, სხვაშემთხვევაში ამანათის მიტანა მიმღებისშეცვლილ მისამართზე არ მოხდება.                                                         

4.7არ დაიშვება მისამართის შეცვლა დაგადამისამართება ოფისში დარეკვით ანზეპირი შეთანხმების საფუძველზე.
4.8
  კურიერი არ აიტანს ამანათსსართულებზე.           

                                                              5.  ამანათის ოფისიდან გატანის პირობები

 5.1 ამანათის ჩამოსვლისას მომხმარებელსეგზავნება ამანათის ოფისში განთავსებაზეინფორმაცია, როგორც SMS-ით ასევეელექტრონული ფოსტით.                                                                                                                                                       

5.2 ფილიალის ცვლილება შესაძლებელია“STARLING TRANSPORT COMPANY" -ის ვებ-გვერდზე, პარამეტრების განყოფილებაში. ცვლილება შეეხება საწყობისგანყოფილებაში არსებულ ამანათებს. ცვლილება არ შეეხება უკვე გამოგზავნილამანათებს.                                                                                                                                 6.1  თურქეთიდან ტრანსპორტირების საშუალოხანგრძლივობა შეადგენს 4-6 (ოთხი- ექვსი) კალენდარულ დღეს.           

6.2  ჩინეთიდან ტრანსპორტირების საშუალოხანგრძლივობა შეადგენს 10-14 (ათი- თოთხმეტი) კალენდარულ დღეს.         

 6.3 საბერძნეთიდან ტრანსპორტირებისსაშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 6-7 (ექვს- შვიდ) კალენდარულ დღეს.   

 6.4  ტვირთის გადასაზიდად ავიარეისებისგანრიგი არ არის ფიქსირებული და კომპანიაპასუხისმგებლობას არ იღებსფორსმაჟორული სიტუაციების შემთხვევაშირეისების დაგვიანებაზე (მაგ: რთულიმეტეოროლოგიური პირობები, ავიაკომპანიისმიერ გაუქმებული ან შეცვლილი განრიგი და..), ასევე დღესასწაულებთანდაკავშირებულ გადატვირთვებზეავიაკომპანიებში.                                                                                                                   

 6.5 კომპანიის სამუშაო გრაფიკიორშაბათიდან,პარასკევის ჩათვლით 10:00 - 19:00 სთ.შაბათი 10:30- 16:00.კვირადასვენება.

                                                                                    7. განბაჟება:

  7.1 ამანათის დეკლარირება და შესაბამისიშესყიდვის ინვოისის ატვირთვა “STARLING TRANSPORT COMPANY"ის ვებ-გვერდზესავალდებულოა, ამანათის საწყობშიასახვიდან 24 საათის განმავლობაში. ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობამთლიანად ეკისრება მომხმარებელს .                 

7.2  ტვირთის განბაჟების პროცედურებზეპასუხისმგებელია მომხმარებელი.

7.3  საბაჟო დოკუმენტაციის მომზადებისსაფასურია 10 (ათი) ლარი, თითოეულდეკლარაციაზე.                                 

7.4 იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო სამსახური ანფინანსთა სამინისტრო დააკისრებსსაჯარიმო სანქციას კომპანია“S

ARLING TRANSPORT COMPANY", მომხმარებლის მიერ მომსახურებისპირობების მთლიანად ან ნაწილობრივშეუსრულებლობის გამო (მაგ.: პროდუქციისარასრული ან არაზუსტი დეკლარირება), კომპანია “STARLING TRANSPORT COMPANY" უფლებას იტოვებს აღნიშნულიჯარიმის გადახდა დააკისროსმომხმარებელს.                                                                                       

  8.1 დაზღვევის მომსახურების გააქტიურებაშესაძლებელია ამანათების მართვისპანელიდან, შესაბამისი ღილაკისმეშვეობით. მომსახურების გააქტიურება ანგაუქმება შეუძლებელიაჩამოსულიადაგზაშიაგანყოფილებებში ასახულ თრექინგკოდებზე.                                                                                                                             

 8.2 დაზღვევის მომსახურების პირობებით, კომპანია იღებს პასუხისმგებლობასტვირთის გარეგანი დაზიანების არსებობისან ამანათის საწყობში მიტანის შემდეგდაკარგვის შემთხვევაში.                                                                                                   

 8.3 ზიანის ანაზღაურება მოხდებაშესაბამისი შესყიდვის დამადასტურებელიდოკუმენტის საფუძველზე და განხილვისპერიოდი შეადგენს საშუალოდ 10 ( ათი) კალენდარულ დღეს.                                                                                                     

 8.4  კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობასმეორადი პროდუქციის, პირადი გზავნილისან შეკეთებული ნივთების დაზიანებაზე.                                                                                                         

8.5  დაზღვევის მომსახურების საფასურიაისახება შესაბამის ტრანსპორტირებისინვოისში.                                               

8.6   დაზღვევის საფასური შეადგენს:  100 ლარამდე ღირებულების ნივთის დაზღვევა20, 100 ლარზე მეტი ღირებულებისდაზღვევა ნივთის ღირებულების 18%.                                                                                                                                                                  

                                               9 როდუქცია, რომლის ტრანსპორტირებაც აკრძალულია:     

9.1 აკრძალულია შემდეგი სახის პროდუქციისტრანსპორტირება

) რეალური ფული, ფასიანი ქაღალდები, საბანკო ბარათები და ბანკნოტები;   

) ძვირფასი ქვები, პლატინა, ოქრო, ვერცხლი და მათგან დამზადებულისაიუველირო ნაწარმი;

) საღებავი და ტოქსიკური ნივთიერებები;   

) ფეთქებადი, აალებადი და სხვა საშიშინივთები

 ) ცეცხლსასროლი იარაღი ან მათინაწილები, ელექტროშოკერი, არბალეტი დაცივი იარაღები;  

) პორნოგრაფიული სახის პროდუქცა.   

) ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველიპროდუქცია;  

) ნებისმიერი სახის არომატიზატორი.     

) სამედიცინო პრეპარატები, რომლებიცსაქართველოს კანონმდებლობით მხოლოდრეცეპტით გაიცემა

) ცხოველები, ფრინველები, თევზები, მღრღნელები ან მათი ფიტულები

) რძის, ხორცის, თევზის პროდუქტები ანთამბაქოს ნაწარმი.       

  ჩინეთიდან გამოგზავნილ ამანათებზემოქმედებს დამატებითი რეგულაციები. აკრძალულია შემდეგი ტიპის პროდუქციისტრანსპორტირება:   ) სითხეები ) ფხვნილი) საკვები ) ბატარეა                                                                                   

  9.2 მომხმარებლის მხრიდან აკრძალულიპროდუქციის გამოგზავნის შემთხვევაშიკომპანია “STARLING TRANSPORT COMPANY" არ იღებს პასუხისმგებლობასსაბაჟოს მხრიდან პროდუქციისკონფისკაციაზე.                                                     

  9.3 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელიმაინც გაგზავნის აკრძალულ პროდუქციასკომპანია ]“STARLING TRANSPORT COMPANY"ის მეშვეობით, კომპანია არ იღებსპასუხისმგებლობას ტვირთისმომხმარებელისთვის დაბრუნებაზე ანტვირთის მიმღებისათვის გადაცემაზე. აღნიშნული დარღვევა ჩაითვლებამომსახურების პირობების დარღვევად, რაცგამოიწვევს მომხმარებლისათვისმომსახურების უპირობო შეწყვეტას დასაჯარიმო სანქციების დაკისრებას, რაცგანისაზღვრება კომპანია “STARLING TRANSPORT COMPANY"-ისთვის მიყენებულიმატერიალური ზარალის ოდენობით.     

  9.4 აღნიშნული ნუსხა არასრულია და“STARLING TRANSPORT COMPANY”, როგორცექსპედიტორი კომპანია, უფლებამოსილია არგამოაგზავნოს საქართველოში ესა თუ ისპროდუქცია უსაფრთხოების ნორმებიდანგამომდინარე. საჰაერო გზით გამოგზავნადიპროდუქციის ნუსხა ასეულ გვერდს შეადგენს, გააჩნია უამრავი გამონაკლისები დანიუანსები, რომელიც კონკრეტულიშემთხვევების დროს სათითაოდგანიხილება. სწორედ ამის გამო, შეუძლებელია სტანდარტული სიისგამოქვეყნება კომპანიის ვებ-გვერდზე.                                                                                                      9.5 კონკრეტული პროდუქციისქვეყანაში შემოტანის თაობაზე, მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს“STARLING TRANSPORT COMPANY"-ისოფისს და დააზუსტოს ინფორმაცია, როგორც“STARLING TRANSPORT COMPANY"თან, აგრეთვე შემოსავლების სამსახურთან.                                                                                                                           

 10.1 წინამდებარე მომსახურების პირობებიითვლება კომპანიასა და მომხმარებელსშორის დადებულ შეთანხმებად. აღნიშნულიპირობების მომხმარებლისთვის წარდგენისმომენტიდან, კომპანიის ვებგვერდზეშესაბამისივეთანხმებიღილაკისდაჭერით.                                                                                                                                 

 10.2 “STARLING TRANSPORT COMPANY" ვალდებულებას იღებს კლიენტთან მხოლოდიმ სერვისებზე, რაც აღწერილიამომსახურების პირობების გვერდზე.

10.3 “STARLING TRANSPORT COMPANY"უფლებას იტოვებს მოახდინოსმომხმარებელთან ურთიერთობის ჩაწერა დადამახსოვრება ინტერნეტის, სატელეკომუნიკაციო თუვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების ყველასახეობის საშუალებით, მათ შორის ელფოსტით გამოგზავნილი წერილების, ჩათითან ტელეფონით საუბრები, ფეისბუქის თუბლოგის კომენტარები, რაც შესაძლოაკომპანიამ გამოიყენოს მისი უფლებებისდაცვის მიზნით მომხმარებელთანსასამართლო ან სხვა დავის წარმოქმნისშემთხვევაში.

10.4 ოთახის ნომერი, რომელზეც არცერთიამანათი არ ფიქსირდება ჩაითვლება არა- აქტიურად და გაუქმდება მისირეგისტრაციიდან 3 თვის შემდეგ.
10.5
მომხმარებლის პირადი ინფორმაციადაცულია. კომპანია “STARLING TRANSPORT COMPANY" არ გადასცემს მესამე მხარესმომხმარებლის შესახებ რაიმე სახისინფორმაციას სასამართლო დადგენილებისგარეშე.                                     

10.6 კომპანია “STARLING TRANSPORT COMPANY"უფლებას იტოვებს შეუზღუდოსმომხმარებელს მომსახურება აღნიშნულიხელშეკრულების პირობების დარღვევისშემთხვევაში, ასევე, შეურაცხმყოფელიქმედების განხორციელების ან/და კომპანიისინტერესების უხეში დარღვევისათვის.                                                                                                                   

10.7 “STARLING TRANSPORT COMPANY"უფლებას იტოვებს კლიენტისწინასწარი ინფორმირების შემდეგ, მასთანშეთანხმების გარეშე, შეცვალოსმომსახურების მიწოდების პირობები ანშეუწყვიტოს მომხმარებელს მომსახურებისმიწოდება.                                                                                                                             

10.8 მომხმარებლის სახელის და გვარისშეცვლა რეგისტრაციის შემდეგ აღარ ხდება, კომპანიის მხრიდან შესაბამისიინსტრუქციების გარეშე. ინსტრუქციებიგულისხმობს პირადობის დამადასტურებელიდოკუმენტის წარდგენას ოფისში ან ელ-ფოსტაზე და სხვა.                                                                                                                                       

10.9 “STARLING TRANSPORT COMPANY"ისვებ-გვერდზე განთავსებული ტექსტურიმასალახშირად დასმულ კითხვებისგანყოფილებიდანდამომსახურებისპირობებისგვერდიდან წარმოადგენსწინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელნაწილს.                                                                                                                                 

 10.10 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულპირობებთან ერთად, მომხმარებლისა დაექსპედიტორის უფლება-მოვალეობებირეგულირდება საქართველოს მოქმედიკანონმდებლობის შესაბამისად.

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენიმომსახურებით!

წესები და პირობები